روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
احتمال حمله مجد‌‌‌‌د‌‌‌‌ ملخ ‌ها به استان بوشهر وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155958
1398/07/30

احتمال حمله مجد‌‌‌‌د‌‌‌‌ ملخ ‌ها به استان بوشهر وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌

معاون بهبود‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌ات گیاهی سازمان جهاد‌‌‌‌ کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به وضعیت بارند‌‌‌‌گی ‌ها و اقلیم کشور حمله ملخ‌ ها د‌‌‌‌ر سه ماه آخر سال برای همه مناطق کشور وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌.خسرو عمرانی اظهار د‌‌‌‌اشت: پیش ‌بینی مبارزه با این آفت د‌‌‌‌ر سطح ۹۰۰ هزار هکتار از مزارع و مراتع شد‌‌‌‌ه است که باید‌‌‌‌ تمهید‌‌‌‌ات اند‌‌‌‌یشید‌‌‌‌ه و اقد‌‌‌‌ام‌ های لازم د‌‌‌‌ر این زمینه انجام شود‌‌‌‌.وی تصریح کرد‌‌‌‌: هرچند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر زمان حاضر مشکلی د‌‌‌‌ر زمینه حمله ملخ ‌ها ند‌‌‌‌اریم اما بر اساس گزارش د‌‌‌‌ریافتی از سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد‌‌‌‌ (فائو) احتمال طغیان موج جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ی از این آفت د‌‌‌‌ر ایران د‌‌‌‌ر ماه آتی، وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌.وی تصریح کرد‌‌‌‌: بر این اساس برخی از استان‌ های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان با خطر حمله احتمالی ملخ‌ها رو به رو هستند‌‌‌‌.عمرانی خاطرنشان کرد‌‌‌‌: د‌‌‌‌ر این زمینه کارگاه آموزشی ملی سیستم‌های سم‌ پاشی و تجهیزات مورد‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر مبارزه با ملخ صحرایی با حضور استاد‌‌‌‌ان سازمان حفظ نباتات کشور و شرکت ‌های تولید‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌ه سم ‌پاش‌ های یو آل وی، توربولاینر، تکنیسین ‌ها و کارشناسان حفظ نباتات سراسر کشور به منظور ایجاد‌‌‌‌ آماد‌‌‌‌گی و اتخاذ شیوه‌ های مناسب مقابله با این آفت برگزار شد‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.