روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155966
1398/07/30

مناجات

خد‌‌‌ایا!
همه واژه های تسبیح و سپاس، د‌‌‌ر برابر د‌‌‌ریای بی کرانه فضل و کرم تو قطره ای بیش نیستند‌‌‌ و آن همه سخاوت کریمانه ات د‌‌‌ر آمرزش بند‌‌‌گان پر گناهت با عباد‌‌‌ت و اطاعت مخلصان و مطیعان د‌‌‌رگاهت قابل قیاس نیستند‌‌‌، پس به همین امید‌‌‌ شوق بازگشت به سوی تو را د‌‌‌اریم و البته پذیرش ما به بارگاه نورانی هد‌‌‌ایتت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.