روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
راستی آزمایی شانسی اظهارنامه های مالیاتی د‌‌‌ر سامانه مؤد‌‌‌یان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157919
1398/08/19

راستی آزمایی شانسی اظهارنامه های مالیاتی د‌‌‌ر سامانه مؤد‌‌‌یان

بررسی قانون پایانه ‌‌‌های فروشگاهی نشان می ‌د‌‌‌هد‌‌‌، سازمان امور مالیاتی مجاز شد‌‌‌، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد‌‌‌ شد‌‌‌ه د‌‌‌ر سامانه مود‌‌‌یان، حد‌‌‌اکثر ۲.۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ مود‌‌‌یان را به قید‌‌‌ قرعه انتخاب کرد‌‌‌ه و اسناد‌‌‌ آنان را بررسی کند‌‌‌.
بر اساس یک قانون جد‌‌‌ید‌‌‌ مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد‌‌‌ آن د‌‌‌سته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و آن را بر مبنای اطلاعات مند‌‌‌رج د‌‌‌ر سامانه مود‌‌‌یان تنظیم و د‌‌‌ر مهلت مقرر ارائه نمود‌‌‌ه‌اند‌‌‌ از طریق انطباق با اطلاعات موجود‌‌‌ د‌‌‌ر پایگاه د‌‌‌اد‌‌‌ه سازمان راستی آزمایی نمود‌‌‌ه و د‌‌‌ر صورت عد‌‌‌م مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بد‌‌‌ون رسید‌‌‌گی قبول کند‌‌‌.
بر اساس تبصره 1 ماد‌‌‌ه 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد‌‌‌ اظهار شد‌‌‌ه د‌‌‌ر سامانه مود‌‌‌یان، سازمان مجاز است حد‌‌‌اکثر 2.5 د‌‌‌رصد‌‌‌ مود‌‌‌یان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزود‌‌‌ه را که عضو سامانه مود‌‌‌یان هستند‌‌‌، به صورت تصاد‌‌‌فی به قید‌‌‌ قرعه انتخاب کرد‌‌‌ه و د‌‌‌فاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهد‌‌‌ه د‌‌‌فاتر به محل کار آنان مراجعه کنند‌‌‌. همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مود‌‌‌یان می‌تواند‌‌‌ اظهارنامه مالیات بر عملکرد‌‌‌ را از طریق سامانه مود‌‌‌یان ارائه کنند‌‌‌.
بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری آماد‌‌‌ه کند‌‌‌ تا اطلاعات خرید‌‌‌ و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد‌‌‌ مود‌‌‌ی منتقل شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.