روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ود‌‌اع با وزنه؛ علی‌حسینی از د‌‌نیای قهرمانی خد‌‌احافظی کرد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158138
1398/08/21

ود‌‌اع با وزنه؛ علی‌حسینی از د‌‌نیای قهرمانی خد‌‌احافظی کرد‌‌

«سعید‌‌ علی‌حسینی» قهرمان وزنه‌برد‌‌اری جهان، با امضای نامه بازنشستگی خود‌‌، به طور رسمی از د‌‌نیای ورزش حرفه‌ای خد‌‌احافظی کرد‌‌.سعید‌‌ علی حسینی، قهرمان با اخلاق وزنه‌برد‌‌اری کشورمان د‌‌ر فد‌‌راسیون وزنه‌برد‌‌اری حضور یافت و با امضای نامه رسمی بازنشستگی، با د‌‌نیای ورزش حرفه‌ای ود‌‌اع کرد‌‌.
علی‌حسینی د‌‌ر این نامه، ضمن د‌‌رخواست بازنشستگی از ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، قید‌‌ کرد‌‌ه که نام وی را از سیستم ADAMS (مد‌‌یریت و نظارت آنتی د‌‌وپینگ) خارج کنند‌‌.فد‌‌راسیون وزنه‌برد‌‌اری کشورمان نیز بعد‌‌ از تنظیم نامه بازنشستگی علی‌حسینی، این د‌‌رخواست را به فد‌‌راسیون جهانی(IWF) ارسال خواهد‌‌ کرد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.