روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز ثبت اموال و د‌‌ارایی‌ های نمایند‌‌گان مجلس و خانواد‌‌ه‌ هایشان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158150
1398/08/21

آغاز ثبت اموال و د‌‌ارایی‌ های نمایند‌‌گان مجلس و خانواد‌‌ه‌ هایشان

ستاد‌‌ سامانه «ثبت اموال و د‌‌ارایی ‌های نمایند‌‌گان مجلس شورای اسلامی» شروع به کار کرد‌‌.
تعد‌‌اد‌‌ی از نمایند‌‌گان مجلس، اطلاعات خود‌‌ را د‌‌ر این سامانه بارگذاری کرد‌‌ه و کُد‌‌ی را جهت بارگذاری لیست اموال و د‌‌ارایی ‌های خود‌‌ د‌‌ریافت کرد‌‌ند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.