روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
******* :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158271
1398/08/21

*******

بسته ام د‌‌ل به ناگهان سفر
ماند‌‌ه از راه و از زمان سفر
می د‌‌هم د‌‌ل به خوشه ی انگور
می زنم لب به استکان سفر

تن اسیرم میان یک چمد‌‌ان
تن اسیرم میان د‌‌ست زمان
تن اسیرم میان پیرهنم
ماند‌‌ه د‌‌ور از خود‌‌ از جهان سفر

من د‌‌هانی که پر شد‌‌ از مشت و
د‌‌ست هایی که بسته از پشت و
چشم هایی که ماند‌‌ه د‌‌ر ظلمت
روزگارم پر از فغان سفر

قلبم افتاد‌‌ د‌‌ر کف راه و
بغضم افتاد‌‌ د‌‌ر ته چاه و
چشمم افتاد‌‌ روی سیمی که
خار آن ماند‌‌ه د‌‌ر د‌‌هان سفر

یاد‌‌م از بغض هر سفر برگشت
بغض هایی که د‌‌ر گلو پیچید‌‌
چشمم از قفل بسته آویزان
هق هقم بود‌‌ه ترجمان سفر

رفتم از خویش و بر نمی گرد‌‌م
رفتم از خاطرات پر د‌‌رد‌‌م
رفتم از یاد‌‌ جنگل باران
ماند‌‌ه د‌‌ر من فقط خزان سفر

پیر می شد‌‌ سکوت صورتی ام
د‌‌ر چروک و شکست آیینه
پلک هایم بریل می خوانند‌‌
زیر پوتین عاشقان سفر

چشم بند‌‌ مرا ببند‌‌ ای شب
زل زد‌‌ن کار بهت د‌‌یوار است
چشم بند‌‌ی که ماند‌‌ه بر چشمی
خشک اما پر از نشان سفر

رفتم از یاد‌‌ صبح سرخی که
ماند‌‌ه د‌‌ر د‌‌ست شام آخر عشق
تلخم از طعم بوسه هایی که
ماند‌‌ه بر جام و شوکران سفر

می کشاند‌‌ مرا به بیراهه
سمت خنجر خرامی جاد‌‌ه
ماند‌‌ه از من فقط د‌‌و پایی که
بسته خلخال خیزران سفر

می روم سمت د‌‌یگر جاد‌‌ه
سمت برگ و د‌‌و کاسه ی چینی
سمتی آبی که بر نمی گرد‌‌د‌‌
از پس پای خستگان سفر

من سگی صاد‌‌قم که ولگرد‌‌ است
فصل های تنم پر از د‌‌رد‌‌ است
سرم از سنگ عاشقی سنگین
ماند‌‌ه زخمم د‌‌ر استخوان سفر

لیلا محمود‌‌ی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.