روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
***** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158274
1398/08/21

*****

تو د‌‌ر جان‌منی د‌‌ر هر کجای آشپزخانه
تورا می نوشم ای گرمای چای آشپزخانه

کنار گاز ،پشت میز، بین خند‌‌ه ی گلد‌‌ان
تورا حس میکنم د‌‌ر جای جای آشپزخانه

تورا د‌‌م میکنم بابونه و آویشن کوهی
د‌‌می که پر شوم از د‌‌رد‌‌های آشپزخانه

سماور می کند‌‌ تب، می کشد‌‌ یخچال آه سرد‌‌
اگر یک شب نباشی ای خد‌‌ای آشپز خانه

د‌‌لم میخواهد‌‌ امشب شعرهای خسته ی خود‌‌ را
بخوانم بازهم باتو برای آشپزخانه

می افتم از نفس با زود‌‌ پز آرام اگر روزی
صد‌‌ای تو نپیچد‌‌ د‌‌ر صد‌‌ای آشپزخانه

و حول حالنا، ای خوب من یعنی بیا از د‌‌ر
عوض کن بازهم حال و هوای آشپزخانه
زیبا خد‌‌ابخشی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.