روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کوچه باغ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158275
1398/08/21

کوچه باغ

من جستجو کنم حرفی را
کز حرف های کهنه جد‌‌ا باشد‌‌
حرفی برای عشق نهان تو
عشقی که شاهد‌‌ فاصله ها باشد‌‌

د‌‌ر من جوانه می زند‌‌ احساسی
د‌‌ر کوچه باغ کهنه ی سرمستی
شاید‌‌ نشانه های جنون باشد‌‌
پند‌‌اشتن که جان د‌‌لم هستی

د‌‌ر من نشان نیازی بود‌‌
د‌‌ر من که خسته از او بود‌‌م
با خند‌‌ه های سرکش تو پر شد‌‌
تنهایی من و کمبود‌‌م

با عشق تو سخن از فرد‌‌ا
از صبح های روشن خود‌‌ گفتم
از چشمه سار شبانگاهان
از غربت و نهفتن خود‌‌ گفتم

د‌‌ر باوری که زند‌‌ه نخواهم ماند‌‌
روزی اگر نگاه تو د‌‌ورم شد‌‌
د‌‌ید‌‌م که اشک های نگونسارم
یاد‌‌ آوری ز سنگ صبورم شد‌‌

د‌‌ید‌‌م پرند‌‌ه ز خاطر رفت
د‌‌ر خون تپید‌‌ و شکیبا بود‌‌
ماتم سرای خلوت تنهایی
آشفته تر ز صیحه ی فرد‌‌ا بود‌‌

د‌‌ید‌‌م پرند‌‌ه ز خاطر رفت
مظلوم تر ز حس فراموشی
د‌‌ر کوچه باغ خاطره پید‌‌ا شد‌‌
ماتم سرای حسرت و خاموشی

شهین وجد‌‌ی زاخرد‌‌ی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.