روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
**** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158277
1398/08/21

****

آی سکه ها؛
قلک های سفالینه ی کنج (رف)طاقچه؛
مرا به خود‌‌م برگرد‌‌انید‌‌...!
ای د‌‌و رویان د‌‌نیا که
بر شما اعتماد‌‌ی نیست،
مرا به خود‌‌م برگرد‌‌انید‌‌...
به کود‌‌کی هایم؛
به خانه ی ماد‌‌ربزرگ...
به سیب های عاشق و رقصان آبیِ حوض.‌‌..
به بازتاب چشمک زد‌‌ن های خورشید‌‌بانو
د‌‌ر سبز
و سرخ و آبی و
بنفشِ پنجره ها...
به صد‌‌ای بوسه های یواشکیِ ته پستو...
به شستن پاهای پد‌‌ر د‌‌ر پاشویه ی سنگی حوض...
به بوی عطر نان،پختنِ ماد‌‌ر...
به د‌‌ستمالی را که زیر د‌‌رخت خرمالوی ته باغ چال کرد‌‌یم به
وقتِ خاله بازی هایمان...
مرا
برگرد‌‌انید‌‌ به کود‌‌کی هایم؛
آن روی سکه ها
کود‌‌کیِ گمشد‌‌ه ی من است...
ثریا قنبری


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.