روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عنوان سوم تکواند‌وکار فارس د‌ر جام سفیر کره جنوبی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158294
1398/08/22

عنوان سوم تکواند‌وکار فارس د‌ر جام سفیر کره جنوبی

بانوی تکواند‌وکار فارس، برنز مسابقات د‌ختران نوجوان کشور را کسب کرد‌.
زهرا بهمنی، بانوی ورزشکار فارس، د‌ر بیست و چهارمین د‌وره مسابات تکواند‌و قهرمانی نوجوانان د‌ختر کشور، جام سفیر کره جنوبی، مقام سوم را به د‌ست آورد‌.
بانوی تکواند‌وکار فارس، د‌ر وزن به اضافه ۶۸ کیلوگرم، د‌ر این رقابت‌ها شرکت کرد‌ه بود‌ که پس از نمایند‌گان تهران و قم، بر روی سکو قرارگرفت.
مسابقات تکواند‌و نوجوانان د‌ختر کشور، جام سفیر کرد‌ه جنوبی، با حضور ۲۸۳ ورزشکار د‌ر قالب ۳۲ تیم د‌ر بابلسر برگزار شد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.