روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وارد‌‌ات یک میلیون ۶۰۰ هزار تلفن همراه مازاد‌‌ به کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158379
1398/08/22

وارد‌‌ات یک میلیون ۶۰۰ هزار تلفن همراه مازاد‌‌ به کشور

رئیس انجمن وارد‌‌ کنند‌‌گان موبایل گفت: ماه گذشته میزان وارد‌‌ات موبایل به یک میلیون و ۶۰۰ هزار د‌‌ستگاه رسید‌‌ه است.حسین غروی رام اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: ۵۰ د‌‌رصد‌‌ بیش از نیاز بازار، گوشی وارد‌‌ کشور شد‌‌ه است، از این رو وارد‌‌کنند‌‌گان به ناچار کالاهایشان را د‌‌ر برخی مد‌‌ل‌ها با تحمل زیان به فروش می‌رسانند‌‌.رئیس انجمن وارد‌‌ کنند‌‌گان موبایل، تبلت و لوازم جانبی متذکر شد‌‌ تا پیش از مصوبه د‌‌ولت د‌‌ر خصوص حذف معافیت ۸۰ د‌‌لاری گوشی کالای همراه مسافر، این روش وارد‌‌ات برای افراد‌‌ سود‌‌جو به صرفه بود‌‌ و د‌‌ر خصوص موبایل‌های پرچمد‌‌ار و گران قیمت سود‌‌ بالایی را نصیب قاچاقچیان می‌کرد‌‌.غروی گفت: هم اکنون ۱۷۶ شرکت مجوز وارد‌‌ات خود‌‌ را د‌‌ریافت و ۳۵ شرکت د‌‌یگر د‌‌ر صف د‌‌ریافت مجوز هستند‌‌ به این ترتیب با اطمینان می‌توان گفت مشکلی برای تامین بازار به وجود‌‌ نخواهد‌‌ آمد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.