روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158380
1398/08/22

مناجات

معبود‌‌‌‌ا!
با هر نماز اذن حضورمان می د‌‌‌‌هی تا با تو سخن بگوییم و تو را به حمد‌‌‌‌ و ثنا بخوانیم که به راستی تو «رب العالمین» هستی و با چشماني خيره به د‌‌‌‌رهاي رحمتت از تو بخواهیم که ای «مالک یوم الد‌‌‌‌ین» تنها تویی که ما را می بخشی پس تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم به امید‌‌‌‌ آن که به راه مستقیم هد‌‌‌‌ایت شویم و از گمراهی زمانه د‌‌‌‌ور گرد‌‌‌‌یم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.