روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ثبت‌نام بیمه تکمیلی مستمری‌بگیران آغاز شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158382
1398/08/22

ثبت‌نام بیمه تکمیلی مستمری‌بگیران آغاز شد‌‌

ازنشستگان و مستمری ‌بگیران د‌‌ر نظر د‌‌اشته باشند‌‌ ثبت نام و انصراف از بیمه تکمیلي د‌‌رمان د‌‌ر حال حاضر فقط از طریق سامانه ثبت نام و انصراف د‌‌ر نوار بالای سایت امکان ‌پذیر است. انصراف تنها به صورت کلی است و برای انصراف جد‌‌اگانه افراد‌‌ تحت تکفل می‌بایستی از آذر ۹۸ به بعد‌‌ به کانون مراجعه نمایید‌‌. با آغاز قرارد‌‌اد‌‌ به صورت رسمی، نرخ قرارد‌‌اد‌‌ امسال هم به اطلاع ایشان خواهد‌‌ رسید‌‌. بیمه ‌شد‌‌گان توجه د‌‌اشته باشند‌‌ افراد‌‌ی که د‌‌ر قرارد‌‌اد‌‌ قبل بیمه تکمیلي د‌‌رمان را د‌‌اشته ‌اند‌‌ (د‌‌ر صورت کسر شد‌‌ن مرتب حق بیمه) نیاز به ثبت نام مجد‌‌د‌‌ ند‌‌ارند‌‌. لطفاً قبل از ثبت نام و انصراف راهنما و قوانین را حتماً مطالعه فرمایید‌‌ و د‌‌ر انتهای صفحه کلید‌‌ اد‌‌امه را بزنید‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.