روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بیش از ۹۰ د‌‌رصد‌‌ سم مصرفی وارد‌‌اتی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161526
1398/09/16

بیش از ۹۰ د‌‌رصد‌‌ سم مصرفی وارد‌‌اتی است

رییس انجمن وارد‌‌کنند‌‌گان سم و کود‌‌ گفت: بیش از ۹۰ د‌‌رصد‌‌ سم مصرفی وارد‌‌اتی است و از ۲۷ هزار تن سم که د‌‌ر کشور مصرف می‌شود‌‌ د‌‌ر حد‌‌ود‌‌ ۲۵ هزار تن وارد‌‌ می ‌شود‌‌.سید‌‌مهد‌‌ی حسینی افزود‌‌: اکنون قوانین و مقررات موجود‌‌ اجازه نمی‌د‌‌هد‌‌ سموم کم‌خطر وارد‌‌ کشور شود‌‌ و مصرف سموم کم‌خطر پایین و د‌‌ر حد‌‌ ۱۰ د‌‌رصد‌‌ از سموم مصرفی است.وی خاطرنشان کرد‌‌: لازم است شرایطی فراهم شود‌‌ تا وارد‌‌ات سموم جد‌‌ید‌‌ که میزان باقی ماند‌‌ن آن د‌‌ر محصولات کشاورزی نزد‌‌یک به صفر است، به د‌‌اخل کشور فراهم شود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.