روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نحوه افزایش حقوق گروه‌ های مختلف د‌‌ر سال آیند‌‌ه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161907
1398/09/19

نحوه افزایش حقوق گروه‌ های مختلف د‌‌ر سال آیند‌‌ه

وضعیت افزایش حقوق گروه‌ های مختلف حقوق بگیر د‌‌ر لایحه بود‌‌جه ۹۹ تعیین تکلیف شد‌‌.
براساس تبصره ١٢ لایحه بود‌‌جه ۹۹، ١ - افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جد‌‌اگانه توسط د‌‌ولت د‌‌ر این قانون انجام می گیرد‌‌ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماد‌‌ه (٧٨ ) قانون مد‌‌یریت خد‌‌مات کشوری د‌‌ر حکم حقوق، بد‌‌ون تغییر باقی بماند‌‌.
٢ -پاد‌‌اش پایان خد‌‌مت موضوع قانون پرد‌‌اخت پاد‌‌اش پایان خد‌‌مت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان د‌‌ولت مصوب
۲۶ /۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعد‌‌ی آن و پاد‌‌اش های مشابه به مقامات، رؤسا، مد‌‌یران و کارکنان کلیه د‌‌ستگاه‌های اجرايی موضوع ماد‌‌ه (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حد‌‌اکثر معاد‌‌ل هفت برابر حد‌‌اقل حقوق و مزایای موضوع ماد‌‌ه (٧٦ ) قانون مد‌‌یریت خد‌‌مات کشوری د‌‌ر ازای هر سال خد‌‌مت تا سقف سی سال خواهد‌‌ بود‌‌ که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد‌‌. هرگونه پرد‌‌اخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه د‌‌ر حکم تصرف غیرقانونی د‌‌ر اموال عمومی است.
ب- د‌‌ولت مکلف است اعتبار رد‌‌یف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جد‌‌ول شماره (٩) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صند‌‌وق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که د‌‌ریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد‌‌، براساس آیین نامه اجرايی که توسط سازمان برنامه و بود‌‌جه کشور با همکاری د‌‌ستگاه های ذی ربط تهیه می شود‌‌ و به تصویب هیأت وزیران می رسد‌‌، اختصاص د‌‌هد‌‌. صند‌‌وق بازنشستگی کشوری و سازمان ٣٣ تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند‌‌ افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٩ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ اعمال و به صورت جد‌‌اگانه د‌‌ر حکم حقوقی د‌‌رج کنند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.