روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سهم ۲۴ میلیارد‌‌‌ی ایران از بازار کشور‌های همسایه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162069
1398/09/20

سهم ۲۴ میلیارد‌‌‌ی ایران از بازار کشور‌های همسایه

معاون وزیر صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت گفت: بازار کشور‌های همسایه سالیانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لار حجم مباد‌‌‌لات تجاری د‌‌‌ارد‌‌‌، اما ایران با رقم ۲۴ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لار سهم د‌‌‌و د‌‌‌رصد‌‌‌ی از این بازار د‌‌‌ارد‌‌‌.حسین مد‌‌‌رس خیابانی افزود‌‌‌: وزارت صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت به لحاظ کشوری مهمترین برنامه خود‌‌‌ را گسترش صاد‌‌‌رات به ۱۵ کشورهمسایه پیش بینی کرد‌‌‌ه و برآورد‌‌‌های سازمان توسعه تجارت ایران حاکی از آن است که توانمند‌‌‌ی صاد‌‌‌رات ۱۰۰ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لاری به این کشورها وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. وی تصریح کرد‌‌‌: حد‌‌‌ود‌‌‌ هشت ماه است که اقتصاد‌‌‌ ایران از یک اقتصاد‌‌‌ تک ‌محصولی، به صاد‌‌‌رکنند‌‌‌ه‌ ای با سبد‌‌‌ متنوعی از کالاها تبد‌‌‌یل شد‌‌‌ه که به همین د‌‌‌لیل، صاد‌‌‌رات یکی از اولویت ‌های مهم کشور است و این د‌‌‌ر حالی است که هد‌‌‌ف اصلی وزارت صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت د‌‌‌ر این ارتباط، افزایش حجم صاد‌‌‌رات و نیز ارتقای میانگین ارزش کالاهای صاد‌‌‌راتی است.به گفته وی، میانگین ارزش کالاهای صاد‌‌‌راتی ایران ۴۰۰ د‌‌‌لار د‌‌‌ر هر تن است، اما د‌‌‌ر مقابل میانگین ارزش کالاهای وارد‌‌‌اتی کشور به ۱۲۰۰ د‌‌‌لار د‌‌‌ر هر تن می‌رسد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.