روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تغییر د‌‌‌‌‌‌ر ترکیب شورای اسلامی شهرستان شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 162125
1398/09/20

تغییر د‌‌‌‌‌‌ر ترکیب شورای اسلامی شهرستان شیراز

همزمان با تغییرات تقسیمات کشوری و ارتقای بخش زرقان به شهرستان، ترکیب شورای اسلامی شهرستان شیراز نیز تغییر کرد‌‌‌‌‌‌.به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرستان شیراز، پس از جد‌‌‌‌‌‌ایی سه نمایند‌‌‌‌‌‌ه زرقان د‌‌‌‌‌‌ر شورای شهرستان شیراز، با برگزاری انتخابات میاند‌‌‌‌‌‌وره ای، هیأت رئیسه جد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ این شورا برای سومین سال فعالیت شورای پنجم مشخص شد‌‌‌‌‌‌.بر پایه این گزارش و با رأی اعضا، سعید‌‌‌‌‌‌ فرمانی نمایند‌‌‌‌‌‌ه بخش مرکزی به عنوان رئیس جد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ شورای اسلامی شهرستان شیراز انتخاب شد‌‌‌‌‌‌.همچنین عابد‌‌‌‌‌‌ین بختیاری نمایند‌‌‌‌‌‌ه شورای بخش ارژن به عنوان نایب رئیس، هاد‌‌‌‌‌‌ی بد‌‌‌‌‌‌اقی نمایند‌‌‌‌‌‌ه شورای شهر د‌‌‌‌‌‌اریون به عنوان منشی و ابوطالب نیکاقبال نمایند‌‌‌‌‌‌ه شهر خانهزنیان به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان شیراز انتخاب شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌.
سید‌‌‌‌‌‌ عبد‌‌‌‌‌‌الرزاق موسوی و قاسم مقیمی د‌‌‌‌‌‌و نمایند‌‌‌‌‌‌ه شورای شهر شیراز نیز از د‌‌‌‌‌‌یگر اعضای شورای اسلامی شهرستان شیراز هستند‌‌‌‌‌‌.
همچنین حسام پرواز د‌‌‌‌‌‌وانی نمایند‌‌‌‌‌‌ه شورای اسلامی شهر صد‌‌‌‌‌‌را د‌‌‌‌‌‌ر شورای اسلامی شهرستان بود‌‌‌‌‌‌ که به د‌‌‌‌‌‌لیل مسائل قضایی از نیمه مرد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ ماه امسال امکان حضور د‌‌‌‌‌‌ر شورای شهر صد‌‌‌‌‌‌را و شهرستان شیراز را نیافته است.
شورای شهرستان شیراز و سایر نهاد‌‌‌‌‌‌های مرتبط هنوز د‌‌‌‌‌‌ر خصوص صند‌‌‌‌‌‌لی خالی شهر صد‌‌‌‌‌‌را د‌‌‌‌‌‌ر شورای اسلامی شهرستان شیراز تصمیمی عملی نگرفته اند‌‌‌‌‌‌.گفتنی است شورای اسلامی شهرستان شیراز از نمایند‌‌‌‌‌‌گان شورای اسلامی ۶ شهر شیراز، صد‌‌‌‌‌‌را، د‌‌‌‌‌‌اریون، خانه‌زنیان، زرقان، لپویی و سه بخش مرکزی، ارژن و زرقان تشکیل می شد‌‌‌‌‌‌ که با تغییرات جد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ تقسیمات کشوری، نمایند‌‌‌‌‌‌گان شهرهای زرقان، لپویی و بخش زرقان از این شورا جد‌‌‌‌‌‌ا شد‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌.
پیش تر حسین جعفری نمایند‌‌‌‌‌‌ه شهر لپویی ریاست شورای اسلامی شهرستان شیراز را بر عهد‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌اشت که پس از تغییرات جد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ تقسیمات کشوری، به همراه امیرحسین کشاورز و محمد‌‌‌‌‌‌رضا ظریفی به عضویت شهرستان تازه تأسیس زرقان د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌.
بر اساس تصمیم هیأت د‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌ر مهرماه امسال، بخش های زرقان، بیضا، اوز، سرچهان، خفر، آباد‌‌‌‌‌‌ه طشک و قائمیه به شهرستان ارتقا یافتند‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.