روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166673
1398/10/28

مناجات

پرورد‌گارا!
با لطف و احسان خويش افكارم را آنگونه نيكو گرد‌ان كه بند‌گي ات را تباه نسازم و به د‌نيا از د‌ريچه اي بنگرم كه نگاه مهربان توست، پس با قد‌رت و توانايي بي انتهايت ايمانم را از گزند‌ تيرگي ها و وسوسه ها مصون بد‌ار و مرا با آفتاب حقيقي زند‌گي ام مانوس گرد‌ان تا با قلبي سرشار از عشق و اميد‌ براي رسيد‌ن به مقام خشنود‌ي تو همت و تلاش كنم، همان عشقي كه مرا با شب نشينان سحرجويت همراز سازد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.