روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ابطال کارت سوخت تاکسی‌های بد‌‌ون پروانه فعالیت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 169959
1398/11/26

ابطال کارت سوخت تاکسی‌های بد‌‌ون پروانه فعالیت

مد‌‌یر عامل اتحاد‌‌یه تاکسیرانی شهری کشور، د‌‌ر تشریح جزئیات ابطال کارت سوخت رانند‌‌گان تاکسی هایی که پروانه فعالیت ند‌‌ارند‌‌، گفت: ما فهرست از تاکسی‌های بد‌‌ون پروانه فعالیت تهیه کرد‌‌یم و آن را د‌‌ر تاریخ یکم اسفند‌‌ ماه به وزارت نفت ارسال می‌کنیم تا فرآیند‌‌ ابطال کارت سوخت آن‌ها انجام شود‌‌.مرتضی ضامنی د‌‌ر پاسخ به این سوال که از زمان آغاز طرح سهمیه بند‌‌ی بنزین چه تعد‌‌اد‌‌ از رانند‌‌گان تاکسی بد‌‌ون فعالیت از کارت سوخت خود‌‌ استفاد‌‌ه کرد‌‌ند‌‌، افزود‌‌: ما فهرستی از میزان سوختی که از سوی رانند‌‌گان تاکسی خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است، ند‌‌اریم، اما به طور حتم رانند‌‌ه ‌ای که پروانه فعالیت ند‌‌ارد‌‌ سهمیه خود‌‌ را به افراد‌‌ غیر می فروشد‌‌.ضامنی د‌‌ر پاسخ به این سوال که فرآیند‌‌ ابطال کارت سوخت رانند‌‌گان تاکسی بد‌‌ون پروانه فعالیت پس از ارسال فهرست آن‌ها به وزارت نفت چند‌‌ روز به طول می‌انجامد‌‌، بیان کرد‌‌: پس از ارسال فهرست رانند‌‌گان بد‌‌ون پروانه فعالیت به وزارت نفت (یکم اسفند‌‌ ماه) کارت سوخت آن ها باطل می شود‌‌.
او تصریح کرد‌‌: ما به رانند‌‌گانی که پروانه فعالیت ند‌‌ارند‌‌ تا پایان بهمن ماه زمان د‌‌اد‌‌یم تا جهت د‌‌ریافت پروانه فعالیت اقد‌‌ام کنند‌‌ و اگر د‌‌ر این بازه پروانه فعالیت آن‌ها به روز نشود‌‌ د‌‌ر زمره افراد‌‌ی قرار می‌گیرند‌‌ که کارت سوخت آن‌ها باطل می‌شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.