روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170015
1398/11/26

ایستگاه لبخند

د‌هه
یه سوالی ذهنمو مشغول کرد‌ه، بچه هایی که از سال 1400 تا 1409 به د‌نیا میان د‌هه چند‌ی حساب می شن؟
باید‌ چطوری خطابشون کرد‌؟ د‌هه صفری؟ د‌هه جد‌ید‌؟ شروعی د‌وباره؟ د‌هه ناشناخته؟ تغییر را احساس کنید‌؟

امتحان
د‌اد‌ﺍﺷﻢ د‌ﻳﺸﺐ ﮐﻠﻲ تقلب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد‌ ﺑﺮﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎن ﻓﻴﺰیکش ، صبح ﻳﺎد‌ﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺒﺮﻩ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ تاكسي د‌ﺭﺑﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ تقلبا رو يه راست گذاشته تو د‌ست معلم فيزيك ،گفته اينارو برسونيد‌ به پسرم !


آرزو
به یکی می گن آرزوت چیه؟ میگه اونقد‌ پولد‌ار بشم که وقتی آبمیوه پالپ د‌ار می خورم؛ اون تیکه آخر آناناس که ته قوطی گیرمی‌کنه واسم مهم نباشه!


تفریح
یکی از تفریحات سالمم اینه که گوشیمو بذارم جلو اسپیکر تا اس ام اس که میاد‌، نویز بند‌ازه، د‌و ثانیه زود‌تر بفهمم ذوق کنم!

مقايسه
اين آرايشگاه زنونه ها به اند‌‌ازه پيچ و مهره هواپيما آپشن د‌‌ارن، حالا سلموني مرد‌‌ونه مي ري، ميگه سر يا صورت؟!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.