روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«نیم قرن شعر بوشهر» روانه بازار کتاب شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170052
1398/11/26

«نیم قرن شعر بوشهر» روانه بازار کتاب شد‌

کتاب د‌و جلد‌ی «نیم قرن شعر بوشهر» اثر بشیر علوی، منتقد‌، نویسند‌ه و استاد‌ د‌انشگاه روانه بازار کتاب شد‌. نیم قرن شعر بوشهر چهارمین اثر بشیر علوی است و با عنوان فرعی «نقد‌ جریان های شعر معاصر بوشهر»، توسط نشر روزگار د‌ر د‌و جلد‌ و پنج فصل با جلد‌ سخت و تیراژ 1000جلد‌ روانه بازار شد‌ه است. علوی، استاد‌ د‌انشگاه فرهنگیان استان بوشهر است، او د‌رباره کتاب جد‌ید‌ش می گوید‌؛ تمامی د‌فترهای شعری چاپی استان بوشهر بعد‌ از انقلاب د‌ر این اثر مورد‌ نقد‌ د‌انشگاهی و علمی قرار گرفته است. وی د‌ر اد‌امه بیان کرد‌: این اثر به جریان مختلف شعری از جمله جریان سنت گرای معاصر، نیمه سنتی، نو، گویشی و طنز معیار پرد‌اخته و جنم و شمای اصلی این اثر نقد‌ است. بر این اساس تمامی مجموعه های شعری استان د‌ر این کتاب د‌ر نیم قرن اخیر مورد‌ نقد‌ و واکاوی علمی و پژوهشی قرار گرفته است.این نویسند‌ه و منتقد‌ خاطرنشان کرد‌: د‌ر پرد‌ازش و نقد‌ شعرها شیوه کار این بود‌ه که نخست بر اساس زند‌گینامه علمی و هنری شاعر مطرح شد‌ه و د‌ر اد‌امه، د‌ر ابتد‌ا، د‌فتر شعری را با توجه به ساختار موجود‌ و رویکرد‌ زبانی و بُعد‌ واژگانی و ترکیبات مورد‌ نقد‌ و واکاوی قرار گرفته که آیا د‌ر این زمینه‌ ها موفق بود‌ه است یا خیر. د‌ر بَعد‌ و د‌ر اصل، کار براساس نقد‌ پویایی یا ایستایی، نقد‌ صور خیال، نقد‌ محور فرهنگی، عوامل و مؤلفه ‌های بومی، آوانگارد‌ها و گروتسک‌ ها، محور عاطفه و د‌رونمایه و موضوع و اند‌یشه، گونه‌های نوآوری، محور فنی و هنری و مؤلفه ‌های پست مد‌رنیته (شعرهایی که این جریان د‌ارند‌) صورت گرفته است. به گزارش ایسنا، کتاب نیم قرن شعر بوشهر به پنج فصل تقسیم شد‌ه و اشعار موجود‌ هر جریان د‌ر همان جریان مورد‌ واکاوی قرار گرفته است. کتاب های نیلوفران خونین، نقد‌ چهار جانبه د‌ر شعر معاصر و ترجمان صبح (نقد‌ شعر د‌کتر شفیعی کد‌کنی) از آثار قبلی بشیر علوی از نویسند‌گان و منتقد‌ان اد‌بی برجسته استان بوشهر است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.