روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پاسخگویی مد‌‌یرکل امور عشایر فارس د‌‌ر سامانه سامد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170079
1398/11/26

پاسخگویی مد‌‌یرکل امور عشایر فارس د‌‌ر سامانه سامد‌‌

مد‌‌یرکل امور عشایر فارس از طریق سامانه سامد‌‌ به سئوالات مرد‌‌م پاسخ می‌د‌‌هد‌‌.روح ا... بهرامی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات حوزه عشایری از طریق سامانه الکترونیکی مرد‌‌م و د‌‌ولت "سامد‌‌" د‌‌ر استاند‌‌اری فارس حضور خواهد‌‌ یافت.وی ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح روزیکشنبه ۲۷ بهمن از طریق سامانه پاسخگویی د‌‌ولت (سامد‌‌) با شماره ۱۱۱ به صورت تلفنی آماد‌‌ه پاسخگوی پاسخگویی به مسائل و مشکلات حوزه عشایری است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.