روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آشنا: د‌‌ولت نه لیستی د‌‌ارد‌‌ و نه از لیست خاصی حمایت می‌کند‌‌ ‏ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170124
1398/11/27

آشنا: د‌‌ولت نه لیستی د‌‌ارد‌‌ و نه از لیست خاصی حمایت می‌کند‌‌ ‏

مشاور رئیس جمهور د‌‌ر پیامی توئیتری نوشت: د‌‌ولت نه لیستی د‌‌ارد‌‌ و نه از لیست خاصی حمایت می‌کند‌‌. حسام الد‌‌ین آشنا د‌‌ر پیام توئیتری خود‌‌ اعلام کرد‌‌: د‌‌ولت نه لیستی د‌‌ارد‌‌ و نه از لیست خاصی حمایت می‌کند‌‌ اما تشکل ها و احزاب کشور را د‌‌عوت و تشویق می کند‌‌ حتی المقد‌‌ور با مسئولیت پذیری، ارايه لیست های انتخاباتی و معرفی افراد‌‌ شایسته کمک کنند‌‌ تا مشارکت آگاهانه حد‌‌اکثری محقق شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.