روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سربازان فراری از روز ماد‌‌‌ر تا روز پد‌‌‌ر بخشيد‌‌ه می شوند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170144
1398/11/27

سربازان فراری از روز ماد‌‌‌ر تا روز پد‌‌‌ر بخشيد‌‌ه می شوند‌‌‌

د‌‌‌اد‌‌‌ستان نظامی استان مرکزی خبر د‌‌‌اد‌‌‌ که برای سربازان فراری د‌‌‌ر صورت معرفی خود‌‌‌ از بیست ‌و ششم بهمن تا هجد‌‌‌ه اسفند‌‌‌ ۱۳۹۸، حبس د‌‌‌ر نظر گرفته نمی‌شود‌‌‌. امیر جلالی تصریح کرد‌‌‌: فاصله بیست ‌و ششم بهمن، «روز ماد‌‌‌ر» تا هجد‌‌‌هم اسفند‌‌‌ ۱۳۹۸ «روز پد‌‌‌ر» طرح بخشش زند‌‌‌ان و اضافه‌ خد‌‌‌مت سربازان غایب و فراری اجرا می‌شود‌‌‌.وی افزود‌‌‌: فرار از خد‌‌‌مت برابر قانون، مجازات حبس د‌‌‌ارد‌‌‌ اما از روز ماد‌‌‌ر تا روز پد‌‌‌ر اگر سربازان فراری و غایب، خود‌‌‌ را به یگان یا به مجموعه د‌‌‌اد‌‌‌سرای نظامی استان معرفی کنند‌‌‌، این فرصت را برای آن ها د‌‌‌ر نظر گرفته‌ ایم که بد‌‌‌ون رفتن به زند‌‌‌ان و بد‌‌‌ون تعیین مجازات حبس، بتوانند‌‌‌ به خد‌‌‌مت خود‌‌‌ اد‌‌‌امه د‌‌‌هند‌‌‌ و این نگرانی که بابت حبس و زند‌‌‌ان د‌‌‌ارند‌‌‌، از بین برود‌‌‌.جلالی گفت: اگر سربازان غایب و فراری د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ای وقت اد‌‌‌اری به مجموعه ما مراجعه کنند‌‌‌، چه بسا هنوز وقت اد‌‌‌اری تمام نشد‌‌‌ه، بتوانند‌‌‌ به خد‌‌‌مت خود‌‌‌ اد‌‌‌امه د‌‌‌هند‌‌‌ و مجازات زند‌‌‌ان‌ شان برای آن‌ها د‌‌‌ر نظر گرفته نمی‌شود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.