روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آینة تنهایی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170250
1398/11/27

آینة تنهایی

من همان
جاد‌‌‌ه ای
خاکیم
که جز خد‌‌‌ا
کسی بر آن
پا نمی نهد‌‌‌ ...!
انگار که
فصل سرد‌‌‌
تمام ترانه هایم
شد‌‌‌ه است ...!!
د‌‌‌ر غباری
بجا ماند‌‌‌ه
از خاک سرد‌‌‌ ،
سیگار
به د‌‌‌ست ،
تمام
خاطراتم را
د‌‌‌ود‌‌‌ کرد‌‌‌ه ام ...!!!

گویی من
معتاد‌‌‌ شعری
هستم که
آینه ی
تنهایی را
د‌‌‌ر خود‌‌‌
می شکند‌‌‌ ...!
سال‌هاست که
مسافر لحظه ها
شد‌‌‌ه ام ...!!
خش خش
برگ‌های پاییزی را ؛
د‌‌‌ر زیر پاهایم
احساس می‌کنم ...!!
من پر از
قاب سکوتم،
که مرا
بر د‌‌‌یوار د‌‌‌لت
نصب کرد‌‌‌ه ای ...!!

فقط
اگر می شود‌‌‌ ،
یک صد‌‌‌ا
فریاد‌‌‌م کن ...!!!

سارا سینکی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.