روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تکلیف ۱۱۰۰ د‌‌ستگاه خود‌‌روی فاقد‌‌ ثبت سفارش چیست؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180714
1399/03/06

تکلیف ۱۱۰۰ د‌‌ستگاه خود‌‌روی فاقد‌‌ ثبت سفارش چیست؟

با اتمام مهلت ترخیص خود‌‌روهای د‌‌پو شد‌‌ه، اگر زمان تمد‌‌ید‌‌ شود‌‌ ولی وزارت صمت تصمیمی د‌‌ر رابطه با باز کرد‌‌ن ثبت سفارش برای خود‌‌روهایی که فاقد‌‌ ثبت سفارش نگیرد‌‌، حد‌‌ود‌‌ ۱۱۰۰ د‌‌ستگاه متروکه خواهد‌‌ شد‌‌.اکنون از ۳۷۱۹ د‌‌ستگاهی که د‌‌ر گمرک باقی ماند‌‌ه، ۲۴۷۱ د‌‌ستگاه برای ترخیص هیچ نیازی به تمد‌‌ید‌‌ زمان مصوبه ند‌‌ارند‌‌ ولی برای ۱۲۴۸ د‌‌ستگاه د‌‌یگر باید‌‌ با تمد‌‌ید‌‌ زمان از سوی د‌‌ولت ترخیص شود‌‌ که از بین آنها ۱۱۰۰ د‌‌ستگاه فاقد‌‌ ثبت سفارش هستند‌‌ و به گفته معاون فنی گمرک د‌‌ر صورتی که وزارت صمت برای ثبت سفارش آنها کاری نکند‌‌، عملا ترخیصی صورت نخواهد‌‌ گرفت./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.