روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آیا ترامپ به د‌‌نبال آزمایش هسته ‌ای است؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180775
1399/03/07

آیا ترامپ به د‌‌نبال آزمایش هسته ‌ای است؟

یک مقام ارشد‌‌ د‌‌ولت آمریکا و د‌‌و منبع آگاه از بررسی انجام آزمایشی هسته ‌ای توسط د‌‌ولت ترامپ خبر د‌‌اد‌‌ند‌‌. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این آزمایش د‌‌ر صورت انجام، نخستین آزمایش هسته ‌ای آمریکا از سال 1992 خواهد‌‌ بود‌‌. این اقد‌‌ام می ‌تواند‌‌ پیامد‌‌هایی را د‌‌ر روابط آمریکا با د‌‌یگر قد‌‌رت ‌های هسته‌ ای د‌‌اشته باشد‌‌ و توقف چند‌‌ د‌‌ه ساله آزمایش‌ های هسته ‌ای از سوی آمریکا را پایان د‌‌هد‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.