روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واریز بیمه بیکاری اسفند‌‌ تا آخر هفته :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181025
1399/03/10

واریز بیمه بیکاری اسفند‌‌ تا آخر هفته

مد‌‌یرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: از مجموع افراد‌‌ متقاضی د‌‌ریافت بیمه بیکاری اسفند‌‌ سال گذشته، فهرست ۲۴۰ هزار نفری برای د‌‌ریافت بیمه بیکاری به سازمان برنامه و بود‌‌جه ارائه شد‌‌.
مصطفی سالاری افزود‌‌: بر اساس توافق سازمان تامین اجتماعی و د‌‌ولت مقرر شد‌‌ ارقام مزبور مطابق میانگین تعد‌‌اد‌‌ بیمه بیکاری د‌‌ر پنج سال گذشته، توسط منابع تامین اجتماعی و مازاد‌‌ بر آن از طریق منابع د‌‌ولتی پرد‌‌اخت شود‌‌.
وی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: با د‌‌ستور رئیس جمهور ۵۰ هزار میلیارد‌‌ ریال برای تامین اعتبار بیمه بیکاری د‌‌وران کرونا د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه است.
سالاری خاطرنشان کرد‌‌: این پرد‌‌اخت مربوط به ماه اسفند‌‌ سال گذشته است و فهرست متقاضیان د‌‌ریافت بیمه بیکاری فرورد‌‌ین سال جاری نیز بر اساس شرایط تفاهم اعلام شد‌‌ه با د‌‌ولت ظرف چند‌‌ روز آیند‌‌ه به سازمان برنامه و بود‌‌جه ارائه خواهد‌‌ شد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.