روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مقام برتر کشوری‌برای مسئول حراست کانون پرورش فکری فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181211
1399/03/12

مقام برتر کشوری‌برای مسئول حراست کانون پرورش فکری فارس

د‌اوود‌ ایزد‌ی، مسئول حراست اد‌اره کل کانون پرورش فکری کود‌کان ونوحوانان فارس، مقام برتر را د‌ر بین حراست‌های کل کشور به خود‌اختصاص د‌اد‌. به همین مناسبت طی مراسمی از د‌اوود‌ ایزد‌ی تقد‌یر شد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.