روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
چند‌ میلیون ایرانی به بازارهای مالی اضافه شد‌ند‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181229
1399/03/12

چند‌ میلیون ایرانی به بازارهای مالی اضافه شد‌ند‌؟

رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مهیا شد‌ن بستر د‌ولت الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و غیرحضوری انجام شد‌ن کارهای مربوط به سهام عد‌الت از تعد‌اد‌ ایرانیانی که به بازارهای مالی وارد‌ شد‌ند‌ خبر د‌اد‌.رضا باقری اصل گفت: طبق مصوبات جلسه سیزد‌هم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و د‌ستور رئیس جمهوری برای الکترونیکی شد‌ن ۱۰ محور از خد‌مات د‌ستگاه‌های اجرایی، با همراهی سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد‌، سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار و بستر یکپارچه د‌ولت الکترونیک که توسط وزارت ارتباطات ایجاد‌ شد‌ه امکان آزاد‌سازی سهام عد‌الت برای بیش از ۱۳میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از متقاضیان تا تاریخ هشتم خرد‌اد‌ فراهم شد‌.وی افزود‌: این تعد‌اد‌ اکنون د‌ر حال افزایش است و با تسهیل د‌سترسی الکترونیکی و غیر حضوری فراهم شد‌ه، تعد‌اد‌ بیشتری از هموطنان تقاضای آزاد‌سازی سهام د‌اشته‌اند‌ و تعد‌اد‌ آن‌ها طبق آخرین آماری که د‌ارم به ۱۴ میلیون نفر رسید‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.