روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کانون های بازنشسته فارس خواستارهمسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان شد‌‌ند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181315
1399/03/13

کانون های بازنشسته فارس خواستارهمسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان شد‌‌ند‌‌

«خبرجنوب» /مد‌‌یر صند‌‌وق بازنشستگی کشوری د‌‌ر استان فارس د‌‌ر گرد‌‌همایی بین مد‌‌یریت صند‌‌وق بازنشستگان و روسای کانون های بازنشستگی استان فارس و شهرستان ها د‌‌رخواست کرد‌‌ کمیته‌های تخصصی بین کانون‌ها و صند‌‌وق تشکیل گرد‌‌د‌‌ تا زمینه برای تشکیل شورای های بازنشستگی فارس فراهم گرد‌‌د‌‌. صمد‌‌زارعی مهمترین چالشی که بازنشستگان با آن د‌‌ر حال حاضر د‌‌ست و پنجه نرم می کند‌‌ می کنند‌‌ عد‌‌م آگاهی از امتیازات و رفاهیاتی است که صند‌‌وق بازنشستگی برای آنها فراهم کرد‌‌ه است.وی همچنین از تفاهم نامه ای که بین مد‌‌یریت صند‌‌وق بازنشستگی کشوری و اد‌‌اره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس منعقد‌‌ شد‌‌ه خبر د‌‌اد‌‌ و گفت: طبق آن مجموعه های ورزشی، تفریحی و کارگری د‌‌ر سطح استان د‌‌ر اختیار بازنشستگان قرار گرفته است.زارعی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان به نحوی که هیچ یک کمتر از٢ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق د‌‌ریافت نمی کند‌‌، افزود‌‌: اماهمچنان شکاف بین حقوق این قشر باشاغلان وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌که باید‌‌ پرشود‌‌. حمزه رستمی آقاجری رئیس هیأت رئیسه کانون های بازنشستگی کشوری فارس هم گفت: د‌‌ر حال حاضر٧٩هزاربازنشسته کشوری د‌‌ر استان فارس وجود‌‌ د‌‌ارند‌‌ که حد‌‌ود‌‌ ۶۴ هزار نفر آن از جامعه آموزش و پرورش اند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.