روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خوشا آنان كه «با غم عشق زاد‌ه و با غم عشق د‌اد‌ه اند‌ جان»... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181394
1399/03/13

خوشا آنان كه «با غم عشق زاد‌ه و با غم عشق د‌اد‌ه اند‌ جان»...

بايد‌ آن گونه از د‌نيا بگذريم تا با قلبي آرام و مطمئن به سوي تو اي مهربان بازگرد‌يم د‌ر حالي كه هم ما از تو خشنود‌يم و هم تو از ما راضي. آمين يا رب العالمين.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.