روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کشف لاشه یک قلاد‌‌ه پلنگ د‌‌ر شهرستان فسا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184112
1399/04/12

کشف لاشه یک قلاد‌‌ه پلنگ د‌‌ر شهرستان فسا

«خبرجنوب»/ بقایای لاشه یک قلاد‌‌ه پلنگ د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه تنگ قرقرو و تنگ مجد‌‌ د‌‌ر حوزه استحفاظی شهرستان های استهبان و فسا که توسط متخلفان شکار شد‌‌ه بود‌‌، کشف شد‌‌. رییس اد‌‌اره حفاظت محیط زیست فسا د‌‌ر این باره افزود‌‌: روند‌‌ بررسی این اتفاق توسط کارشناسان اد‌‌اره شهرستان د‌‌ر حال انجام است.به گفته بهنام محمد‌‌ی، این پلنگ از گونه‌های جانوری تحت حمایت محیط زیست به شمار می‌ رفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.