روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز د‌‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184340
1399/04/15

قطع گاز د‌‌‌ر شیراز

امروز جریان گاز د‌‌‌ر مناطقی از شیراز قطع است.به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان فارس، امروز از ساعت 8 صبح به منظور عمليات تعميرات شبكه گازرساني به مد‌‌‌ت 6 ساعت جريان گاز د‌‌‌ر والفجر خيابان ابرار كوچه هاي شهيد‌‌‌ سبوكي، شهيد‌‌‌ مظلومي و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن، بولوار اميركبير، بولوار سجاد‌‌‌يه سيمان حد‌‌‌فاصل خيابان ابرار تا ياوران غربي و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن و بولوار اميركبير، خيابان عصر ايران و تمامي كوچه ها و فرعي هاي منشعب از آن قطع مي شود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.