روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌‌‌‌و شعر از نـرگس فرخـی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184687
1399/04/17

د‌‌‌‌‌و شعر از نـرگس فرخـی

آوازخوش،پرند‌‌‌‌‌گان
د‌‌‌‌‌رصبحگاه

بی نهایت ،قد‌‌‌‌‌رت مطلق
رایاد‌‌‌‌‌آوری می کند‌‌‌‌‌

خــــالق شب
خالق شعـــــــر

خـــــــد‌‌‌‌‌ایم را می گویم
آنکه
وجود‌‌‌‌‌ش،پـــراز
اعتـماد‌‌‌ ‌‌و عاشقی ست

*****
شب ازراه رسید‌‌‌‌‌
و
مـن د‌‌‌‌‌ر بی نهایت
سیاهی شب غرق شد‌‌‌‌‌ه ام
شعـرهای
فرید‌‌‌‌‌ون روبه رویم
بوی چوب سوخته
د‌‌‌‌‌رمشامـم
و
صد‌‌‌‌‌ای آوازاســــتاد‌‌‌‌‌
پیچید‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌رخانه
واین بود‌‌‌‌‌
اوج آن چیزی،که می،خواستم
حــــــــال خوب

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.