روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • تبریک پیامکی وزارت اطلاعات به رهبر معظم انقلاب و مردم در پی دستگیری جمشید شارمهد
 • تاکید‌ د‌وباره روحانی به عرضه‌ اولیه سهام شرکت‌ها د‌ر بورس
 • آخرین وضعیت سهام ، طلا ، بورس کشاورزی و ارز از نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر رئیس هیات مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • برق پاید‌‌ار شمال فارس با احد‌‌اث پست حسن آباد‌‌ تامین گرد‌‌ید‌‌
 • تشد‌‌ید‌‌ برخورد‌‌ها با متصرفان بستر رود‌‌خانه و حفاری چاه غیر مجاز د‌‌ر فارس
 • همه فرصت ‌های از دست ‌رفته شهاب حسینی
 • گمشدگان !
 • قم دوباره قرمز شد
 • ما جـرا ی دکـتـر قلابـی
 • جهان خبر
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  تجربه ای به نام کرونا از قول بهبودیافتگان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 184912
  1399/04/20

  تجربه ای به نام کرونا از قول بهبودیافتگان

  سهیلا رفیعی نژاد- خبرنگار «خبرجنوب»/ گذشتن آمار مبتلایان کرونا در فارس از 20 هزار نفر نگران کننده است. اگر چه هنوز در وضعیت زرد به سر می بریم اما آمار فوتی ها در استان نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی روزهای اخیر این میزان بالاتر هم بوده است. مثلا چهارشنبه گذشته نسبت به روز قبل سه فوتی بر اثر کرونا در استان بیشتر داشتیم اما با وجود همه این آمار و ارقام برخی که کم هم نیستند طی ماه های شیوع کرونا که از اسفند شروع شد، این بیماری را پشت سر گذاشتند.
  به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» اکثر این افراد با اطلاع از مثبت شدن تست کرونای خود و یا اعضای خانواده جا خوردند. برخی بعد از گذشت یک ماه و حتی بیشتر از منفی شدن تست های بعد از درمان هنوز جرات نمی کنند از خانه بیرون بیایند و بر عکس عده ای هم سر کار رفته اند و زندگی را از سر گرفته اند. حس و حال مبتلایان به کرونا و تجربیاتشان شنیدنی است و بیشتر از همه چیز این را در ذهن متبادر می کند که برخلاف تصور برخی که این بیماری را نادیده گرفته اند کرونا از هیچ کدام از ما دور نیست و البته شکست پذیر است.
  خبرنگار «خبرجنوب» درباره این تجربیات با تعدادی از مبتلایان به کرونا که آن را پشت سر گذاشتند گفت و گو کرده که از نظر می گذرانیم. با توجه به درخواست این مصاحبه شوندگان نام خانوادگی افراد ذکر نمی شود.

  تست همکارانم منفی بود خوشحال شدم
  نسرین ساکن شیراز: 38 سال دارم. اولین علایمی که داشتم سرفه خفیف بود .به محض متوجه شدن سرفه های تک تک حتی یک لحظه هم ماسکم را بر نداشتم. کارمند هستم ،گفتم شاید دیگران به خطر بیفتند. خوبیش این بود که پنجشنبه و جمعه تعطیل بودیم. این دو روز در خانه ماندم. روز دوم فقط آب ریزش بینی ام شدید بود و علائم سنگینی نداشتم. روز سوم هم همینطور چون فکر می کردم سرماخوردگی هست دکتر نرفتم . کارهای خانه را انجام دادم آماده شدم که شنبه سر کاربروم. جمعه که شب شد وخوابیدم، نصف شب از شدت بدن درد وآبریزش بینی بیدار شدم . علایمم یک جوری بود فکر
  می کردم سرما خوردم اما سه روزی می گذشت وحالم بدتر می شد. پیام دادم به مدیرم که علایم دارم ونگرانم نمی آیم تا بقیه را به خطر نیندازم. شک کرده بودم که نکند کرونا دارم.
  به پزشک خانواده مراجعه کردم .با این علایم همان لحظه آزمایش خون وعکس از قفسه سینه گرفتند وگفتند حال عمومی شما خوب است. اما ممکن است کرونا را گذرانده باشی. یکشنبه تست دادم. و چون نگران بودم کارخانه نرفتم.
  جواب تست دیر آمد یعنی پنج شنبه، اما مثبت بود. بدنم همیشه قوی بود وکم مریض می شدم اما این ویروس یک جوری است. زمانی که فکر می کنی حالت خوب است حالت خوب نیست. وقتی مثبت شدم 15 نفر در کارخانه با من در یک بخش کار می کردند، که تست دادند وقتی تست همه منفی شد خیلی خوشحال شدم. رعایت کرده بودم اما نمی خواستم عامل بیماری بقیه باشم واین برایم مهم بود. دست وپایم یهو شل می شد اما قرصی مربوط به کم خونی دکتر به من داد ،هر وقت استفاده می کردم حالم بهتر می شد. به همین دلیل وطبق تجربه ام توصیه می کنم در مواردی که به دلیل خاصی ویا در عضوی ضعف دارید خودتان راتقویت کنید خلاصه بعد یک هفته بویایی وچشایی ام صفر شد وغذا را فقط می خوردم تا ضعیف نشوم، مثل دارو.
  هر کس وجدانی خودش باید در نظر بگیرد وبا توجه به تعداد بالای مبتلایان ، اگر علایم سرماخوردگی داشت پای کرونا بگذارد وخیلی رعایت کند. دیر آدم متوجه می شود همه دنبال تب وعلایم شدید هستند، در حالیکه خستگی و بدن درد می تواند کرونا باشد. من زمانی که جواب تستم را دادند استرس نداشتم اما وقتی روز سوم بدن درد گرفتم گفتم زنگ بزنم اورژانس اما نیاز نشد وبه نظرم هیچی بدتر از استرسی نیست که به خودمان می دهیم.
  21 روز در خانه ماندم. بعد تست دادم ومنفی شد. آنقدر ترسناک نیست ومثل یک آنفلوآنزا بود. برخی درگیر می شوند ،من بدن مقاومی دارم . بعد هم با ارائه جواب منفی تست با اجازه طب کار سر کار رفتم .کرونا آنقدر ترسناک نیست اما تنها دلخوشیم دوران قرنطینه این بود که همکاران کارخانه از من بیماری را نگرفتند.

  به مادرم گفتم برای تسلیت نرود، اما کرونا را باور نداشت
  طیبه دختر یک مبتلا به کرونا در فارس: ترسناک بود ومادرم خیلی حالش بد شد 66 سال دارد . یک هفته حال خوبی نداشت وچند بار به درمانگاه بردمش که فقط سرم بزند وجان بگیرد، اما کسی حرفی از کرونا نمی زد. چون در درمانگاه کسی حتی اسم مشکوک بودن مادرم به این بیماری را نزد ما هم تصور نمی کردیم. فقط همان موقع گاهی یادم می آمد که یکی از اقوام ما به خوزستان برای عزاداری رفته بود و مادرم گفت برای تسلیت به خانه شان در شیراز بروم و چند روز بعد حالش بد شد. شوهر خواهرم هم که با ما ،در یک خانه اند بعد از مادرم تستش مثبت شد وکرونا گرفت هر دو بستری شدند. خواهرم وسه بچه اش هم مثبت بودند. اما تست کرونای من با وجود اینکه دستم دایم در دستان بی حال مادرم بود، منفی شد.خلاصه ویروس عجیب وغریبی است ! خواهرم هم دو هفته چشاییش را از دست داد اما حالش بد نبود. برای مادرم خیلی ناراحت بودم. ریه او درگیر شده بود و خوشبختانه از بیمارستان مرخص شد وحالا خوب است. به مادر گفتم برای تسلیت نرود اما کرونا را باور نداشت مثل خیلی از مردم. الان دیگر خیلی باورش دارد. ما ترس داریم که نکند مادر دوباره درگیر شود و به همه گفته ایم فعلا کسی خانه ما نیاید ومی ترسیم مادرم دوباره کرونا بگیرد.
  دیگر ماسک را از صورتمان برنمی داریم
  جواد 60 ساله بهبود یافته کرونا : از وقتی فهمیدیم تست‌مان مثبت است در خانه نشستیم و همه جا را ضدعفونی کردیم. اول تعجب کردیم اما به خودمان هم دلداری دادیم که حل می شود. اگر واقعیت را بپذیری برایت راحت تر است.سخت است اما واقعی واقعی بود. درست عین هشدارهایی که می دادند. بیمار قلبی هستم. بستری نشدم اما در خانه قرنطینه بودم ونفس تنگی داشتم . قبل از مریض شدن خیلی باورش نداشتیم اما من بعد دیگر هم خودم و هم اعضای خانواده ماسک را از صورت مان برنمی داریم. دکتر گفت اگر احتیاط نکنیم دوباره احتمال دارد کرونا بگیریم موردی در همین استان بوده که سه بار گرفته و باید رعایت نمایید. حدس می زنم در صف نانوایی گرفتم و4 نفر در یک خانه مبتلا شدیم وفقط من علایم داشتم. با همه سختی‌ها توانستم کرونا را شکست دهم.

  تست کرونای همسرم مثبت بود جا خوردم
  عباس که همسرش کرونا گرفته: برخی باور ندارند که اصلا کرونا هست و رعایت نمی کنند. خیلی‌ها به خاطر همین به دیگران بیماری را انتقال می دهند. تست کرونای همسرم که مثبت بود جا خوردم اما بعد از گذشت چند روز فهمیدیم که شکست دادنی است.

  تا می توانید در خانه بمانید
  حسین 34 ساله: وقتی متوجه شدم جواب آزمایشم مثبت است چندان حس بدی نداشتم و نیاز به بستری پیدا نکردم. علایمی از جمله سرفه و گلو درد داشتم مثل یک سرما خوردگی وبالاخره با کرونا کنار آمدم. مردم باید احتیاط کنند وتا می توانند در خانه بمانند که کرونا واقعا ممکن است درگیر شان کند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به اهمیت جدی گرفتن کرونا در این باره به خبرنگار «خبرجنوب» گفت: شاخص ما در زمینه وضعیت کرونا 16 در100 هزار نفر جمعیت استان است، اگر این میزان پایین تر از 16 باشد وضعیت سفید است. اگر این میزان بین 16 تا 64 باشد وضعیت زرد است. اگر این شاخص بالای 64 باشد وضعیت قرمز است.
  دکتر عبدالرسول همتی افزود: در حال حاضر وضعیت فارس با توجه به این بررسی ها زرد است. وی گفت: مهمترین شاخص ما در اعلام وضعیت هشدار تعداد بستری است، چون اگر تخت های بیمارستانها پر شود در زمینه درمان ممکن است دچار مشکل شویم به همین دلیل از مردم خواستاریم زدن ماسک ورعایت فاصله را جدی بگیرند.
  وی یادآورشد: البته 80 درصد افرادی که کرونا می گیرند به بیمارستان وبستری نیاز پیدا نمی کنند وهر قدر میزان مبتلایان را کاهش دهیم تعداد تخت های اشغالی بیماران کرونایی هم در استان کمتر می شود.دکتر همتی ادامه داد: 20 درصد مبتلایان به بیمارستان نیاز پیدا می کنند وباید بستری شوند و تعدادی هم به دلیل شدت بیماری در استان فوت می شوند. بیشتر فوتی‌ها اگر چه بیماران زمینه ای وسالمند هستند اما اخیرا به دلیل تغییر رفتار ویروس میانگین سنی مبتلایان به کرونا در فارس کاهش یافته وبه همین دلیل رعایت اصول ضروری است. وی بی توجهی به رعایت اصول ، شرکت در دورهمی ها ، مراسم عزا وعروسی و نزدن ماسک ر ا از مهمترین دلایل بالارفتن تعداد مبتلایان استان طی هفته های آینده دانست.

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.