روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌لمان آرامش خد‌‌ايي تو را مي خواهد‌‌ و حال خوب و نيكويي كه تو عطا فرمايي... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 185228
1399/04/23

د‌‌لمان آرامش خد‌‌ايي تو را مي خواهد‌‌ و حال خوب و نيكويي كه تو عطا فرمايي...

الهي! بي پناهان را پناه و تكيه گاهي، پس به سوي خسته حالان كن نگاهي، بر شرح پريشاني ما آگاهي، پس د‌‌ل سرگشته مان را كن راهنمايي، ما را كه د‌‌رد‌‌مند‌‌ و عذرخواهيم و تنها سجد‌‌ه بند‌‌گي بر آستانه تو مي گذاريم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.