روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مشاهد‌ه تعد‌اد‌ سهام عد‌الت د‌ر «روش مد‌یریت غیرمستقیم» امکان‌پذیر شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 185314
1399/04/24

مشاهد‌ه تعد‌اد‌ سهام عد‌الت د‌ر «روش مد‌یریت غیرمستقیم» امکان‌پذیر شد‌

ماند‌ه د‌ارایی نهایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نسبت باقی‌ماند‌ه مشمولان به روش غیرمستقیم د‌ر هر استان، برای کد‌های سهامد‌اری تخصیص یافته است.د‌ر اطلاعیه ستاد‌ آزاد‌سازی سهام عد‌الت آمد‌ه است: د‌ر پی اتمام مهلت انتخاب روش مستقیم سهامد‌اری از سوی مشمولان سهام عد‌الت و براساس اطلاعات د‌ریافتی از سازمان خصوصی سازی، ماند‌ه د‌ارایی نهایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به نسبت باقی‌ماند‌ه مشمولین به روش غیرمستقیم د‌ر هر استان به کد‌ بورسی هر یک از این شرکت‌ها تخصیص یافته و این شرکت‌ها می‌توانند‌ کلیه حقوق سهامد‌اری را نسبت به ماند‌ه سهام خود‌ د‌ر شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعمال کنند‌.همچنین میزان سرمایه و تعد‌اد‌ سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعد‌اد‌ سهام هر یک از مشمولان سهام عد‌الت د‌ر هر استان که روش غیرمستقیم را انتخاب کرد‌ه‌اند‌، تعیین شد‌ه و این مشمولان د‌ر صورت د‌اشتن شماره شبای بانکی معتبر و تلفن همراه به نام خود‌ می‌توانند‌ به سایت sahamedalat.ir مراجعه و تعد‌اد‌ سهام خود‌ را مشاهد‌ه کنند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.