روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 • زمان واریز وام یک میلیونی کرونا مشخص شد
 • خرمالو؛ میوه خوشرنگ، خوشمزه و پرخاصیت پاییزی
 • مرگ دومین نفر در دردناک ترین حادثه شیراز
 • مجلس چگونه به رفع تحریم‌ها کمک کند؟
 • پروژه‌ های انسان ‌محور در محله های کمتر برخوردار شیراز فرصتی برای رفع تبعیض در این کلانشهر است
 • بررسی علمی آخرین وضعیت بورس های سهام ، طلا و ارز توسط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتر جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برزیگر مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير عامل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انا سرمایه
 • تقدیر از فعالان فرهنگی حوزه کودک و کودکان برتر شیرازی در شهر دوستدار کودک
 • تیغ سانسور زیرخاکی را هم به نیستی کشاند
 • تخلفات کرونایی را به 124 و 190 گزارش کنید
 • ترامپ رکورد کوتاه ترین نشست خبری را هم شکست
 • تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
  بخشودگی جرايم بيمه ای و همراهی با كارفرمايان بدهکار در فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
  NID : 185370
  1399/04/25

  بخشودگی جرايم بيمه ای و همراهی با كارفرمايان بدهکار در فارس

  منصور آرامش فرد- خبرنگار «خبرجنوب»/ استاندار فارس همراه با چند تن از معاونين خود عصر ديروز به مناسبت هفته تامين اجتماعي در جمع مقامات و مسئولين اداره كل تامين اجتماعي فارس، يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي و پيشرفت جامعه را تامين اجتماعي معرفي كرد. عنايت ا... رحيمي با يادآوري فعاليت ها و موفقيت هاي اين سازمان طي ساليان گذشته در ايجاد رفاه و عدالت اجتماعي بين مخاطبان خود و همچنين لزوم استمرار تلاش براي رسيدن به نقطه هرچه مطلوب تر، از تحت پوشش قرارگرفتن شمار قابل توجهي از اقشار مختلف مردم از سوي سازمان تامين اجتماعي ياد كرد كه همين اقشار روزي هزينه هاي لازم را پرداخته اند و شما مديران اين مجموعه، ارزش پرداخت هاي آنها را به روز كرده ايد.
  وی با اشاره به شيوع بيماري كرونا و در كنار آن تحريم هاي دشمنان، گفت: اين معضلات مي توانست حركت معمول شما و كارفرمايان را دستخوش نقصان و ايراد كند، ولي خوشبختانه ملاحظه مي كنيم كه اين فشارها نتوانسته بر ذخاير تامين اجتماعي و پرداخت مستمري ها اثرگذار شود و شما مسئولين لازم است در صورت استمرار فشارها و احتمال تاثيرگذاشتن منفي بر تلاش هاي صورت گرفته، اين مسايل را مورد توجه قرار دهيد و نگذاريد روزي فرا رسد كه ما فاقد ورودي بوده و در مقابل خروجي زيادي داشته باشيم.
  وي در بخش ديگري از سخنانش، اظهار كرد: همكاران عزيز بايد توجه داشته باشند كه ما و امثال ما نيز مشتري اين سازمان خواهيم شد، بر همين اساس بايد تكريم و حفظ كرامت كساني كه به ما مراجعه مي كنند را در نظر گرفته و آنها را عزيز و خود را خادم اين افراد بدانيم. بايد به ياد داشته باشيم چيزي كه امروز به اين عزيزان پرداخت مي كنيم همان مبلغي است كه روزهاي گذشته از آنها گرفته ايم و نبايد منتي بر سرشان بگذاريم. ضمناً بايد يادآور شوم كه اگر تناسبي در اين ميان وجود ندارد قصور از ما كارگزاران است زيرا نتوانسته ايم ارزش سرمايه را به روز و به هنگام نماييم.
  استاندار فارس رسيدگي به معيشت، سلامت و امنيت كاركنان و مستمري بگيران تامين اجتماعي را به عنوان اهدافي كه مورد تاكيد رياست جمهوري است، يادآور شد و افزود: بايد در اين مورد انديشه كرد و برنامه داشت و برنامه ها را عملياتي نمود.
  رحيمي تصريح كرد: همه مي دانيم كه مردم امروز تحت فشار تورم و گراني قرار دارند. بايد تلاش كنيم از اين فشار كاسته شود. اين مهم در حد توان، مقدورات و اختيارات ماست. ما دوست داريم هرچه بيشتر بتوانيم اين وضعيت را به سمت تعادل و عادي شدن پيش ببريم اما واقعاً قسمت هايي دست مجموعه هاي منطقه اي و استاني نيست و حتي بخش هايي از اين مشكلات خارج از اراده دولت هاست، از جمله تحريم ها كه بر روي معيشت مردم و درآمد بر روي سلامت و امنيت مردم اثر گذار است، ولي وظيفه ما، نهايت تلاش براي ايجاد تعادل در جامعه است.
  وي همكاران تامين اجتماعي فارس را همكاران ملي اين سازمان دانست و گفت: شايد خيلي از شما بسيار بيشتر از كسان ديگر در سطح ملي با وضعيت سازمان آشنا باشيد و بتوانيد پيشنهادات راهگشايي ارائه كنيد. اين فكر كه ما شهرستاني هستيم و آن ها پايتخت نشين، نبايد باعث شود كه از آنچه كه رويش فكر مي كنيد و درست مي پنداريد، دفاع نكنيد. حتماً فكر خود را به مركز انتقال دهيد تا بتواند به پيشبرد اهداف ملي كمك كند.
  استاندار فارس در ادامه سخنان خود بر مولدسازي سرمايه هاي مجموعه عظيم تامين اجتماعي تاكيد كرد و افزود: علاوه بر اين به فكر سرمايه گذاري هاي مناسب براي كساني باشيد كه امروز بيمه پرداخت مي كنند و در آينده مستمري بگير يا به تعبيري خدمت بگير اين مجموعه هستند.
  به گزارش خبرنگار ما، پيش از سخنان استاندار فارس، ابراهيم كشاورز مديركل تامين اجتماعي فارس گزارشي از شمار نفرات و خدمات ارائه شده به بيمه شدگان اين سازمان در استان را همراه با عملكرد مجموعه تحت پوشش خود ارائه كرد.
  وي گفت: بيمه شدگان اصلي در سطح فارس 743 هزار و 961 نفر، مستمري بگيران 215 هزار و 282 نفر و جمعيت تحت پوشش 2 ميليون و 220 هزار و 923 نفر مي باشند.
  كشاورز، تعداد شعب اصلي تامين اجتماعي و تعداد شعب اقماري را به ترتيب 34 و 26 شعبه اعلام كرد و افزود: هزينه هاي ماهيانه پرداختي بابت پرداخت به مستمري بگيران قبل از همسان سازي 400 ميليارد تومان، هزينه هاي ماهانه تعهدات كوتاه مدت و بيمه بيكاري 50 ميليارد تومان و همچنين هزينه هاي بخش درمان 600 ميليارد تومان مي باشد.
  مديركل تامين اجتماعي فارس، مطالبات اداره كل تامين اجتماعي فارس نزد كارفرمايان را حدود 1200 ميليارد تومان برآورد کرد و با ارائه گزارشي از خدمات عرضه شده سازمان در زمان شيوع ويروس كرونا گفت: دوركاري كاركنان، تمديد دفترچه هاي درماني، توقف بازرسي هاي كارگاهي در اوج دوران شيوع كرونا، تائيد استراحت پزشكي بيمه شدگان بدون تشكيل كميسيون، پرداخت بيمه بيكاري بيمه شدگان كارگاه هاي آسيب ديده به تعداد 72 هزار نفر و در نهايت تمديد مهلت پرداخت حق بيمه، بيمه هاي توافقي از جمله اين خدمات است.
  كشاورز در بخش ديگري از گزارش خود، تاسيس شعبه 6 تامين اجتماعي شهر شيراز، اخذ مجوزهاي لازم ستادي و تامين بودجه، تصويب 62 رديف سازماني و عدم امكان جانمايي ساختمان شعبه را از برنامه هاي آتي اداره كل تامين اجتماعي فارس اعلام كرد.
  از ديگر برنامه هاي آتي، افزايش پوشش بيمه اي در حوزه بانوان، زنان خانه دار، دانشجويان، كارگاه هاي كشفي و اتباع بيگانه شاغل در ايران و همين طور طرح متناسب سازي حقوق مستمري بگيران براساس قانون برنامه ششم توسعه، دريافت مبلغ 32 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق سازمان در قالب سهام، افزايش ميزان پرداختي مستمري بازنشستگان از 400 تا 800 هزار تومان و تخمين هزينه ماهانه 50 ميليارد تومان جهت اجراي طرح در استان از جمله مواردي بود كه مورد اشاره قرار گرفت.
  مديركل تامين اجتماعي فارس در راستاي رفع موانع توليد هم به موارد زير اشاره كرد:
  شركت در 108 جلسه رفع موانع توليد در سال 98، اعمال بخشودگي جرايم بيمه اي، تقسيط ديون معوق كارفرمايان، امهال بدهي كارفرمايان، تعداد آراي صادره هيات تجديدنظر 2280 فقره و آراي نقض شده 1668 فقره.
  گزارش خبرنگار ما حاكي است؛ در همين جلسه دكتر اكبر اميري معاون درمان تامين اجتماعي فارس نيز گزارشي از پرداخت مطالبات مراكز درماني دانشگاهي كه به روز صورت گرفته و بازگشت بخش خصوصي براي عقد قراردادهاي مجدد با تامين اجتماعي كه روبه افزايش داشته، مطالبي بيان كرد و در نهايت در رابطه با چگونگي تمهيدات انديشيده شده و اقدامات و امكانات به وجود آمده در بيمارستان ملكي شهيد بهشتي و ديگر مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي گزارش داد و نقش پزشكان خانواده و مراقبين سلامت را كه در خط نخست مبارزه با ويروس كرونا بوده و هستند و همچنين تلاش‌هاي كادر درماني درمانگاه ها و مراكز درماني سازمان را حائز تحسين توصيف كرد.

  /انتهای متن/
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
  License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
  Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.