روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
5 میلیارد یورو ارز صادراتی در جيب 75 صادرکننده :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187147
1399/05/12

5 میلیارد یورو ارز صادراتی در جيب 75 صادرکننده

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد‌ی مجلس گفت: نزد‌یک به 5 میلیارد‌ یورو از عد‌م بازگشت ارزهای صاد‌راتی کشور د‌ر سال‌های 97 و 98 فقط از ناحیه 75 صاد‌رکنند‌ه صورت گرفته است. احسان خاند‌وزی با اشاره به نوسانات ارزی د‌ر کشور اظهار د‌اشت: بنا به اجماع نظر کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصاد‌ی یکی از بهترین نقاط هد‌ایت و ثبات د‌ر اقتصاد‌ ایران مسأله بازار ارز است. وی افزود‌: از آنجا که ذهنیت تاریخی جامعه ما ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان لنگر ثبات اقتصاد‌ی می‌شناسد‌، بنابراین با نوسانات پی د‌ر پی و نامنظم ارزی احساس می‌شود‌ که لنگرگاه اقتصاد‌ د‌ر حال نوسان و تلاطم‌های نامنظم است و موجب سرریز شد‌ن این اثر بر روی سایر بازارهای اقتصاد‌ی می‌شود‌.
خاندوزی با اشاره به نوسانات ارزی در سال ۹۷، تصریح کرد: متأسفانه تدابیر و سیاست‌گذاری‌ها در سال ۹۷ برای مدیریت نوسانات ارزی چندان مؤثر نبود، به نحوی که نوسانات خیلی بالایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در تابستان سال ۹۷ پشت سر گذاشت اما از نیمه دوم سال ۹۷ و سال ۹۸ به یک ثبات نسبی رسید و متأسفانه در سال ۹۹ برای دومین بار و در فاصله دو سال این نوسانات ارزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاهد هستیم و به تبع آن انتظارات تورمی جامعه و نوسان در سایر قسمت‌های کلیدی اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برای این که این مسأله به عنوان یک نقطه کانونی مدنظر مجلس یازدهم قرار بگیرد، از حدود یک ماه پیش تلاش‌های متعددی در داخل مجلس برای کمک به کنترل بازار ارزی شروع شد و کمیسیون اقتصادی مجلس اولین جلسات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اوایل تیرماه به این مسأله اختصاص داد و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی در جلسات کمیسیون حاضر شدند و برنامه‌های خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افزایش عرضه بازار ارز کشور و کنترل تقاضای ارز بیان کردند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در جلسات کمیسیون اقتصادی با وزارتخانه‌های مختلف نقاط ضعف سیاست ‌گذاری فعلی دولت در بازار ارزی تا حدی آشکار شد، گفت: فعالان اقتصادی مانند صادرکنندگان یا فعالان بازار ارز نظرات متفاوتی درباره نقطه ضعف سیاست ارزی بانک مرکزی داشتند، اما آن چه مشهود بود این بود که دولت نتوانسته از ابزارهای خود برای تمکین صادرکنندگان نسبت به اوضاع ارزهای صادراتی استفاده و همچنین نتوانسته بود از دیپلماسی اقتصادی خود برای تمکین طرف‌های اقتصادی ما که بیش از ۱۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی ما بود برای دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی خود
استفاده کند.
وی تأکید کرد: باید به این توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی ما به لحاظ ارزی در شرایط بن بست قرار نداریم و اگر اراده قوه مجریه برای تغییر مناسبات و دیپلماسی اقتصادی وجود داشته باشد، حتماً امکان دسترسی ایران به بخش قابل توجهی از ارزهای موجود در کشورهای طرف تجاری ما که بلوکه شده است، وجود دارد و همچنین اگر مقررات گذاری بانک مرکزی در مورد بازگشت ارزهای صادراتی درست و دقیق و شفاف اعمال شود، حتماً امکان افزایش میزان بازگشت به ارز صادراتی کشور هم وجود دارد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.