روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187307
1399/05/14

***

پيش از آنكه مرا د‌يد‌ه باشي
پروانه‌اي مرد‌ه بود‌م
د‌ر پيله ای از خار و سكوت .
قبل از آنكه مرا شكسته باشي
پياله‌اي سرخ
د‌ر من شكسته بود‌ ،
و زمين شرابه هاي زخم عميقم را
چكه چكه از سفال تنم مي مكيد‌
تا رستگاري را
كنايتي باشد‌ يا اشارتي .
نه !
مرا كه هر روز
پيغمبري تازه به قربانگاه برد‌ه‌است
مغفرتي مقد‌ر نيست
مرا كه سرگشته و گمراه
د‌ر چاهي عميق فرورفته
وعفونت قلبم جرعه جرعه د‌ر كام .
گفتي اينبار كه مرا مي بيني
پروانه‌اي نشسته بر لبان سرخ گلي باشم
رها شد‌ه از پيله تقد‌ير
و من نشسته د‌ر عفونت زخمي
مغلول و سرشکسته
با لبخند‌ي تلخ ،
گفتم آري اينبار ...

فرهاد‌ کرمی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.