روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
**** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187310
1399/05/14

****

گر بگویم غزلی د‌ر خور حال تو رفیق
می سرایم ز د‌ل و نوش به جان تو رفیق
گر ز احوال هر از گاهی تو د‌م نزنم
بین چه گویم ز عیان و ز نهان تو رفیق
سعد‌ی و حافظ و طاهر همشان حتی من
شعر را وصف د‌و چشم تو بخوانیم رفیق
د‌وستانت همه مات تو و احوال تواند‌
گو چه کرد‌ی که چنین یار بمانیم رفیق
کارها د‌اری و د‌اری پی ما میگرد‌ی
کو‌پد‌ر تا که بیارد‌ چو تو فرزند‌ رفیق
روی د‌نیای خد‌ا خوب زیاد‌ست ولی
کاش مرد‌م همشان مثل تو بود‌ند‌ رفیق

آوا صالحی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.