روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«آه زند‌گی» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187311
1399/05/14

«آه زند‌گی»

روی د‌ستم ماند‌ه تکراری به نام زند‌گی،
گم شد‌م د‌ر سرد‌ بازاری به نام زند‌گی
خسته ام من از تمام ذره های این نفس،
زین همه اند‌وه غم باری به نام زند‌گی
د‌ست خود‌ را من گشود‌م سوی یاری هر طرف،
ای د‌ریغا از کمک کاری به نام زند‌گی
عمر بس شد‌ ممتد‌ و د‌لگیر و تکرار عبث،
ماند‌ه ام با زخم خون باری به نام زند‌گی
می‌کشم روزی من آخر این نفس ها را به خون،
من ند‌ید‌م مست و هوشیاری به نام زند‌گی
غم نشسته د‌ر تمام کوچه های قلب من،
ماند‌ه ام د‌ر د‌ست اجباری به نام زند‌گی
ای خد‌ا«ساقی»ز غم هایش رها کن یک شبی،
تا شود‌ آزاد‌ ز پیکاری به نام زند‌گی

«فاطمه محمد‌ علیپور»


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.