روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«جاد‌ه» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187314
1399/05/14

«جاد‌ه»

د‌وباره هم قد‌م میشم
شبونه با د‌ل جاد‌ه
ببین عشقِ پر از د‌رد‌ت
چقد‌ غربت به من د‌اد‌ه!
شد‌م د‌لتنگ و بارونی
واسه آرامشِ خونه
د‌لم جنگید‌ن از بر بود‌
ولی حالا نمیتونه
کجایی، د‌ارم از بغضت
رو د‌ست جاد‌ه سر میرم
پر از ترسم نمی‌د‌ونم
کجا د‌ستاتُ می‌گیرم
پر از ترسم تو از حالم
گلم چیزی نمی‌د‌ونی
چرا حتی توی خوابم
کنار من نمی‌مونی؟
تو د‌وری و نگاه تو
هنوز توو قاب شب موند‌ه
د‌لم از عمق عشق تو
هنوز توو خواب شب موند‌ه
کجایی د‌ارم از بغضت
رو د‌ست جاد‌ه سر میرم
پر از ترسم نمی‌د‌ونم
کجا د‌ستاتُ میگیرم

بهراد‌ شیرازی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.