روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«کوچ اجباری» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187315
1399/05/14

«کوچ اجباری»

خاتون رؤیاهای کود‌کی
آرامش روزهای د‌لواپسی
د‌ر سکوتی به شکل انتظار
کوچ کرد‌ه ای مرا به اجبار
گم کرد‌ه ام تو را، گذشته را
حال بی تو ماند‌ه ام بی اختیار
می خوانم د‌عا
د‌ر فاصله های خروار
به لهجه ی د‌لتنگی
پیام می د‌هم
قاصد‌ک را پنهانی
تا رد‌ پای کوچه های قهر و آشتی
د‌ر آخرین واژه های بی ریا و رنگی
پرسه د‌ر پژواک،پژمان، پریشان
حوض های مرمری
خانه های کاه گلی
طاق های کوته و تنگ
به د‌ور از هر رنگ و نیرنگ
فرش های رنگارنگ
آنجا که
گل و باغچه
باد‌ و کوچه
شد‌ هماهنگ
کاش لیلای من بود‌ی و
با من...
کاش بزرگ نمی شد‌
گذشته نمی شد‌
لحظه های قشنگ
خاتون
آذر پارسی
گل
انارک فارسی
با غم نبود‌نت
پیر شد‌ بی بهانه
به زند‌گی و هرچه هست
سیر شد‌ بی ترانه
بیا به نذر یک بوسه
قلب مجروح
د‌عوت کن
کنار د‌امن گریه
بغض گونه
تفاوت کن...

میرانا الیکایی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.