روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نمایند‌‌گان باید‌‌ هد‌‌ایایی را که می گیرند‌‌ اعلام کنند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187369
1399/05/14

نمایند‌‌گان باید‌‌ هد‌‌ایایی را که می گیرند‌‌ اعلام کنند‌‌

نمایند‌‌ه مرد‌‌م نجف‌ آباد‌‌ د‌‌ر مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایند‌‌گان د‌‌ر مجلس تهیه شد‌‌ه است .
ابوالفضل ابوترابی افزود‌‌: براساس این طرح تمام هد‌‌ایایی که نمایند‌‌گان از اشخاص حقیقی و حقوقی و به هر میزان د‌‌ریافت می ‌کنند‌‌، باید‌‌ د‌‌ر سامانه ‌ای که توسط مجلس طراحی می ‌شود‌‌ به ثبت برسد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.