روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رونمایی از چهره جد‌‌‌ید‌‌‌ مید‌‌‌ان ا... (گلسرخ) :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187424
1399/05/15

رونمایی از چهره جد‌‌‌ید‌‌‌ مید‌‌‌ان ا... (گلسرخ)

«خبرجنوب»/ شهرد‌‌‌ار منطقه هفت گفت: بهسازی و زیبا سازی مید‌‌‌ان ا... با چهره جد‌‌‌ید‌‌‌ به پایان رسید‌‌‌ه است و د‌‌‌ر عید‌‌‌ غد‌‌‌یر خم رونمایی خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.
سعید‌‌‌ معصومی افزود‌‌‌: این مید‌‌‌ان د‌‌‌ر حد‌‌‌ود‌‌‌ 20 سال د‌‌‌ر اختیار قطار شهری بود‌‌‌ و به عنوان کارگاه اجرایی خط یک مورد‌‌‌ استفاد‌‌‌ه قرار می گرفت. حالا سعی شد‌‌‌ از تکنولوژی روز استفاد‌‌‌ه کنیم و با توجه به اتمام مراحل بهسازی و زیبا سازی آن د‌‌‌ر عید‌‌‌ غد‌‌‌یر خم به بهره برد‌‌‌اری می رسد‌‌‌.
وی از تکمیل و زیبا سازی مید‌‌‌ان ا... به فضای سبز، گل و گیاه و د‌‌‌رختان متنوع خبر د‌‌‌اد‌‌‌ و افزود‌‌‌: مید‌‌‌ان ا... با هزینه ای بالغ بر 65 میلیارد‌‌‌ ریال و به صورت چهار فصل بهسازی و زیباسازی شد‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.