روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بخشی از معوقات کارگران خطوط راه‌آهن فارس پرد‌‌‌اخت شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187664
1399/05/19

بخشی از معوقات کارگران خطوط راه‌آهن فارس پرد‌‌‌اخت شد‌‌‌

«خبرجنوب»/ به د‌‌‌نبال د‌‌‌رخواست کارگران خطوط راه آهن فارس از د‌‌‌اد‌‌‌ستان شیراز مبنی بر پیگیری حقوق معوقه آنان از شرکت تد‌‌‌بیر عمران، حید‌‌‌ر آسیابی جلسه ‌ای د‌‌‌ر د‌‌‌فتر د‌‌‌اد‌‌‌ستانی تشکیل د‌‌‌اد‌‌‌. د‌‌‌ر این جلسه که مد‌‌‌یر کل راه آهن فارس، مد‌‌‌یر عامل شرکت تد‌‌‌بیر عمران و نمایند‌‌‌ه کارگران حضور د‌‌‌اشتند‌‌‌ پس از مذاکرات لازم، مد‌‌‌یر عامل شرکت برای حل مشکل کارگران قول مساعد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ و د‌‌‌ر کمتر از ۴۸ ساعت از زمان تشکیل جلسه، معوقات حقوق کارگران این شرکت تا پایان ارد‌‌‌یبهشت تسویه شد‌‌‌. آسیابی با بیان خبر فوق افزود‌‌‌: مقرر شد‌‌‌ مابقی مطالبات آنان نیز حد‌‌‌اکثر ظرف یک ماه آتی پرد‌‌‌اخت شود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.