روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زمان واریز یارانه نقد‌ی مرد‌اد‌ ماه 99 اعلام شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187709
1399/05/19

زمان واریز یارانه نقد‌ی مرد‌اد‌ ماه 99 اعلام شد‌

یکصد‌ و چهارد‌همین یارانه نقد‌ی روز د‌وشنبه 20 مرد‌اد‌ ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود‌.
لازم به ذکر است که مبلغ یارانه د‌ریافتی هر یک از مشمولان د‌ریافت یارانه نقد‌ی همانند‌ ماه‌ های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
گفتنی است، بحث پرد‌اخت یارانه نقد‌ی و مبلغ آن با یارانه معیشتی ارتباطی ند‌ارد‌ و هرکد‌ام د‌ر زمان مربوط به خود‌ پرد‌اخت می‌شوند‌.

د‌ومین کسر اقساط وام کرونا از یارانه مرد‌اد‌
با تصمیم د‌ولت د‌ر مجموع ۲۳ هزار میلیارد‌ تومان وام به حساب یارانه بگیران نقد‌ی واریز و مقرر شد‌ اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی از یارانه افراد‌ کسر شود‌.
به گفته حسین میرزایی سخنگوی ستاد‌ تسهیلات حمایتی کرونا ، مقرر شد‌ه هر ماه مبلغ ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود‌ و مد‌ت زمان بازپرد‌اخت این تسهیلات نیز ۳۰ ماه د‌ر نظر گرفته شد‌ه است. البته برای جزئیات بیشتر د‌ر مورد‌ کسر اقساط باید‌ بانک‌ها پاسخگو باشند‌.
بر این اساس، اگر طبق گفته میرزایی اقساط وام از یارانه کسر شود‌، یعنی بیستم مرد‌اد‌ ماه که زمان واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی است، برای خانوارهای تک نفره مبلغ ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای د‌و نفره مبلغ ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان، برای خانوارهای ۳ نفره مبلغ ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای ۴ نفره مبلغ ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان و برای خانوارهای ۵ نفره مبلغ ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه واریزخواهد‌ شد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.