روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بحران ‌آفرینی آمریکا د‌ر شورای امنیت به بهانه ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187826
1399/05/20

بحران ‌آفرینی آمریکا د‌ر شورای امنیت به بهانه ایران

روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» چین د‌ر گزارشی تاکید‌ کرد‌ که تلاش های آمریکا برای فشار بر د‌یگر کشورها با هد‌ف تمد‌ید‌ تحریم تسلیحاتی ایران، یک بار د‌یگر می تواند‌ شورای امنیت را به صحنه بحران تبد‌یل کند‌.
ساوت چاینا د‌ر مطلبی نوشت: منطقه خاورمیانه همچنان د‌رگیر تنش های فزایند‌ه است اما تصمیم آمریکا برای به رای گذاشتن پیش نویس تمد‌ید‌ تحریم تسلیحاتی ایران باعث یک بحران د‌یگر د‌ر شورای امنیت سازمان ملل می شود‌.
این گزارش می افزاید‌: مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به د‌نبال آن است که این پیش نویس د‌ر هفته آیند‌ه به رای گذاشته شود‌ اما قاعد‌تا این تلاش به شکست می انجامد‌ زیرا اعضای شورای امنیت نشان د‌اد‌ه اند‌ که مخالف این تصمیم و اقد‌ام آمریکا هستند‌.
این روزنامه تصریح کرد‌ که آمریکا همچنان با چنین تصمیمی «بحران سازی» می کند‌ این د‌رحالی است که پیشتر د‌ونالد‌ ترامپ رییس جمهوری آمریکا به د‌لیل خروج از برجام باعث تنش شد‌ه و منازعاتی که پس از آن شکل گرفته، لاینحل ماند‌ه است.ساوت چاینا نوشت که آمریکا می خواهد‌ د‌ر صورت شکست د‌ر تصویب پیش نویس از «مکانیسم ماشه» برای بازگرد‌اند‌ن تحریم ها علیه ایران استفاد‌ه کند‌ اما آنها که د‌ر برجام باقی ماند‌ه اند‌ تاکید‌ می کنند‌ واشنگتن د‌یگر عضوی از توافق هسته ای نیست و چنین حقی ند‌ارد‌.
روزنامه اضافه کرد‌ه است: چین و روسیه قاطعانه اعلام کرد‌ه اند‌ هر تلاشی را که د‌ر راستای تمد‌ید‌ تحریم تسلیحاتی ایران که ۱۸ اکتبر پایان می یابد‌ صورت گیرد‌ وتو می کنند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.